Högre bulk i pappers- och kartongark med PrimeBOND® - Acm Group
2020-08-24

Högre bulk i pappers- och kartongark med PrimeBOND®

ACM tillhandahåller produktgruppen PrimeBOND® till den svenska pappersindustrin. Produkterna är från början framtagna för bättre torrstyrka och tryckbarhet, men även för dammreduktion vid pappers- och kartongmaskiner. Produkterna har i flera fall även givit en högre retention och avvattning, en effekt man kan nyttja som den är eller genom att sänka doseringarna i retentionssystemet.

Bild 1

Den kanske mest intressanta och oväntade erfarenheten vi har, är att pappersarkens bulk stigit i flera fall när PrimeBOND doserats. Vid en körning på en kartongmaskin (CTMP) steg bulken så kraftigt att autostyrningen av kalandertrycket gick upp i max-läge när doseringen successivt höjdes (bild 1).

Vid våra försök som genomförts har det visat sig att doseringspunkten är viktig. Det har konstaterats både vid laboratorie- och maskinförsök. Vid ett maskinförsök bytte vi doseringspunkt och effekten av denna flytt var påtagligt stor. Det är dock inte givet var bästa doseringspunkten är, utan det måste testas fram från fall till fall.

Nedan är ett diagram (bild 2) från ett laboratorieförsök på mäld från en finpappersmaskin. Här tillsattes PrimeBOND i två serier med fasta doseringar av retentionspolymer och bentonit. Skillnaden mellan serierna är doseringsordningen mellan de tre kemikalierna. Vårt mål i detta projekt var att höja torrstyrkan (Bond) något vi dock inte lyckades med i detta fall. Däremot steg retentionen vilket bruket nyttjade med att sänka polymerdoseringen 20% i retentionssystemet. Vi fick också en ökad bulk i pappersarket:

Bild 2

Det har också visat sig vanligt att avvattningen stiger när PrimeBOND används. Vid ett fall (planvira) steg avvattningen så pass mycket att flera avvattningslister i virapartiet fick ryckas ut för att våtlinjen på viran backade tillbaka mot inloppslådan. Försök gjordes att öka läppöppningen för att få fram våtlinjen, men trycket i inloppslådan sjönk då blandningspumpen gick upp på max-kapacitetVid prov på en maskin som tillverkar förpackningskartong uppnåddes förbättringar av alla nämnda parametrar som retention, avvattning, bondstyrka, samt en liten förhöjning av bulk. Pappersmassorna var sulfat och BCTMP.

 

Bild 3

 

PrimeBOND är stärkelsebaserade-, multifunktionella- katjonpolymerer. Vi hjälper våra kunder att hitta rätt produkt och doseringspunkt (viktigt) för att uppnå optimalt utbyte för bästa prestanda. Alla PrimeBOND-produkter är lätta att dosera eftersom de är flytande och färdiga för dosering från IBC eller tank. Vi hjälper till att ta fram en bra doseringsutrustning.

 

 

Bild 4

Beroende på mäldkemi, tillverkningsgrad och doseringspunkter har vi fått olika effekter med PrimeBOND. Får vi i lab effekt på retention/avvattning är erfarenheten att höjd bulk och Bondstyrka också är möjlig uppnå vid maskinförsök. I regel vill vi gärna göra ett par repeterande laborationer vid olika tillfällen för att säkerställa vilka effekter och doseringar som kan förväntas vid en provkörning i fullskala. I skrivande stund är flera projekt inplanerade under kommande höst.

 

Alla nyheter
Du är:
>
>
Högre bulk i pappers- och kartongark med PrimeBOND®
Dela sidan: