Mica - Acm Group

Mica

Mineralogi

Mica är ett naturligt förekommande, tydligt lamellärt fylosilikat av aluminium och kalium som uppvisar nästan basal klyvning. Med detta menas att micapartiklar lätt kan splittas i tunna, ofta transparenta, flak. Mica är unikt bland flakiga mineral genom det breda sortimentet av partikelstorlekar som finns tillgängligt naturligt, från mikronstorlek till flera centimeter. Mica kallas ofta populärt för “glimmer”, en beskrivning av de visuella effekter som det ger.

Imerys micapulver extraheras från fyndigheter tillsammans med kaolin och fältspat. Det skiljer sig från andra silikatmineral genom dess höga aspect ratio och elasticitet.Genom att använda ett antal metoder för selektering och process separeras mica från de andra mineralerna,
och material med ett sortiment av partikelstorlekar skapas.

Mica är vanligt förekommande i berggrunden och hittas i vulkanisk, metamorf och sedimentär sten.

Större kristaller av mica som används för olika applikationer utvinns normalt från granitpegmatiter.

Fysikaliska egenskaper

  • Kemiskt resistent
  • Värmeledningsförmåga (anistropisk)
  • Värmestabilitet, passivt brandhämmande
  • Vibrationsdämpande
  • Låg friktionskoefficient (lämpligt för smörjmedel och vid extrudering)
  • Hydrofil

 Applikationer

Partikelformen och den kemiska sammansättningen gör att mica kan användas för att öka motståndskraften mot kemisk påverkan, korrosion, sprickbildning, väderförhållanden och UV-ljus i färger och lacker. När det används i färger och murbruk kan mica ge en väldigt jämn yta och en lätt dispergering. Grövre kvaliteter används för att ge en dekorativ, pearlescerande effekt.

Mica används i stor omfattning för att förbättra den akustiska kvaliteten på ljudisolering, i exv automotivapplikationer.

Styrkan och micans elastiska egenskaper utnyttjas i plastindustrin vid produktion av komplexa formsprutade detaljer.

I fibercementbaserade byggpaneler förbättra mica de brandhämmande egenskaperna genom att minska panelernas krympning och är idealiskt för fibercement till våtrum. Imerys mica är också ett brandtåligt material i cementbaserat sprutmurbruk där det ger värmeskydd till stålbalkar, vilket utökar utrymningstiden för byggnader vid brand.

Du är:
>
Mica
Dela sidan: