Vattenrening & slamavvattning - Acm Group

En av de hårdast reglerade processerna vid papperstillverkning är vattenreningen, vilket sätter press på bruken att kontinuerligt jobba med att förbättra den.

Det blir alltmer vanligt att reningsverk som byggdes för många år sedan inte längre räcker till för den produktionsökning som varit under dessa år. En av nycklarna för att uppnå optimal effekt i verken är då ofta valet av kemikaliesystem och doseringsstrategi.

Även andra förändringar i tillverkningsprocessen, som att möta nya kundkrav eller uppnå bättre driftekonomi, påverkar vattenreningen, vilket gör att den hela tiden måste anpassas och optimeras.

Det är inte ovanligt att ett bruk genomför ett antal större förändringar under ett år. Vi har en kontinuerlig dialog med våra kunder och våra erfarna tekniker genomför regelbundet laborationer och mätningar för att säkerställa att processerna fungerar optimalt. Tillsammans görs bedömningar om eventuella förändringar, som till exempel att ändra doseringsnivåer eller att byta ut kemikalier till andra som är bättre anpassade.

ACM tillhandahåller kemikalier för intern och extern vattenrening samt slamavvattning. Våra medarbetare har över 30 års erfarenhet av hur man anpassar kemikaliesystem till olika miljöer i vatten- och slamapplikationer.

Laboration med Ekoflock 75 vid en kemfällning

I portföljen har vi bentoniter, anjoniska och katjoniska polymerer samt högladdade fixeringsmedel. Vi har även fällningskemikalier som polyaluminium-klorid (PAC) och järnklorid.

Med vår erfarenhet och kompetens kan vi på ett flexibelt sätt arbeta fram ett välfungerande koncept för varje unik applikation som bygger på ett en-, två- eller trekomponentsystem, beroende på vilka förhållanden som råder i det specifika vattnet eller slammet.

Målet är att styra kemin för att uppnå optimal funktionalitet på ett så kostnadseffektivt och miljövänligt sätt som möjligt.

Produktnamn

BentStar®, FlocStar®, FixStar®, Raifix, Ekoflock, PlusPAC, Plusjärn

Du är:
>
>
>
Vattenrening & slamavvattning
Dela sidan: